درگاه فعال و مورد تایید است

بتاروید

https://betaroid.ir

نام پذیرنده

علیرضا ایوز

تاریخ شروع فعالیت

مرداد ۱۳۹۸

گزارش تخلف پذیرنده