درگاه فعال و مورد تایید است

خیریه فاطمیون

https://nazrefatemi.com

نام پذیرنده

خیریه فاطمیون استان گیلان

تاریخ شروع فعالیت

اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارش تخلف پذیرنده