درگاه فعال و مورد تایید است

اُمفِرَت

https://omferat.ir

نام پذیرنده

مسلم ترکی

تاریخ شروع فعالیت

مهر ۱۳۹۹

گزارش تخلف پذیرنده